ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:160/SĐHTPHCM TPHCM, ngày 01 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức các kỳ thi môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói -Viết, chương trình dành cho học viên sau đại học, năm 2019

          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực trình độ ngoại ngữ đầu ra môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết (S-W), dành cho học viên sau đại học như sau:

Kế hoạch thi trong năm 2019

Stt

Kỳ thi/năm

Thời gian đăng ký thi (1)

Ngày thi (2)

1 Tháng 3/2019 07/01/2019 – 18/01/2019 Chủ nhật, 03/03/2019
2 Tháng 5/2019 02/04/2019 – 12/04/2019 Chủ nhật, 12/05/2019
3 Tháng 7/2019 10/06/2019 – 21/06/2019 Chủ nhật, 21/07/2019
4 Tháng 9/2019 19/08/2019 – 29/08/2019 Chủ nhật, 29/09/2019

Xem chi tiết kế hoạch tổ chức thi môn tiếng anh 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên SĐH năm 2019