TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2019

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày  06  tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Quyết định về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký thi tuyển và ứng viên đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ trong kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học năm 2019 – đợt 1 như sau:

1/ Quyết định 574/QĐ-HĐTS ngày 06/5/2019 về việc xét miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2019 – đợt 1

2/ Quyết định 571/QĐ-HĐTS ngày 06/5/2019 về việc xét miễn thi môn Ngoại ngữ đối với ứng viên đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2019 – đợt 1