TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2019

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày  06  tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Quyết định về việc xét cộng điểm ưu tiên cho các thí sinh thuộc diện chính sách trong kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học năm 2019 – đợt 1 như sau:

1/ Quyết định 573/QĐ-HĐTS kèm danh sách thí sinh được cộng điểm ưu tiên

2/ Quyết định 572/QĐ-HĐTS kèm danh sách thí sinh không được cộng điểm ưu tiên