ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

NCS. LƯU ANH TUYÊN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – 62 44 05 01, với đề tài “Ứng dụng kỹ thuật đo thời gian sóng positron và nhiễu xạ tia X nghiên cứu cấu trúc của zeolite 4A và ZSM-5vào lúc 8g00, ngày 18/5/2018, tại phòng F205A, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM