ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: 493/TB-KHTN
TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn thi các ngành ít thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ

Kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2019- đợt 1

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO:

Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2019- đợt 1 kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 26/4/2019, tuy nhiên một số ngành có số thí sinh dự thi quá ít nên không thể tổ chức thi các ngành này.

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tạm hoãn thi đợt 1- năm 2019 và chuyển sang thi vào đợt 2 năm 2019 các ngành ít thí sinh dự thi như sau:

Stt Mã số Tên ngành Số thí sinh

đăng ký dự thi

1 8460102 Toán giải tích 1
2 8460106 Lí thuyết xác suất và thống kê toán học 4
3 8440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 1
4 8440106 Vật lý nguyên tử và hạt nhân 2
5 8440113 Hóa vô cơ 2
6 8440301 Khoa học môi trường 3

 

1. Nhà trường sẽ tự chuyển hồ sơ sang đợt 2- năm 2019 đối với các thí sinh các ngành trên.

2. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng chuyển sang ngành phù hợp khác tương ứng để dự kỳ thi đợt 1- năm 2019 thì đến phòng ĐT Sau đại học để điều chỉnh ngành thi hoặc gửi thông tin điều chỉnh ngành thi qua email: ttpgiang@hcmus.edu.vn

3. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua điện thoại: 028 38350097.

 

Nơi nhận:

– Web trường,

– BGH (để báo cáo),

– Lưu VT,

– Lưu hồ sơ tuyển sinh.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS SĐH

PHÓ CHỦ TỊCH

 (đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Lê Quan