PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp cao học môn Miễn dịch học phân tử và tế bào nâng cao, ngành Công nghệ sinh học, vào các buổi chiều thứ Sáu sẽ chuyển sang học tại phòng C31, bắt đầu từ ngày 03/5/2019.