PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Theo thông báo của Phòng Tổ chức Hành chính, Nhà trường sẽ thực hiện nghỉ lễ Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động từ ngày 27/4/2019 đến 01/5/2019.

Đối với các lớp ôn tập tuyển sinh sau đại học năm 2019 (môn Cơ bản, Cơ sở, tiếng Anh) và các lớp cao học khóa 28/2018, nếu không có thông báo khác từ giảng viên thì lớp sẽ nghỉ học theo lịch chung của Trường.