TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2019
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 TP. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ năm 2019

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Hội đồng tuyển sinh sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM  thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ khóa tuyển sinh năm 2019 như sau:

1. Danh sách thí sinh dự tuyển

2. Lịch phỏng vấn:

Đề nghị các thí sinh đi dự phỏng vấn đúng giờ và mang theo giấy chứng minh nhân dân khi dự phỏng vấn.

Stt Khoa Ngày phỏng vấn Thời gian

phỏng vấn

Địa điểm
1. Khoa Công nghệ thông tin 02/5/2019 13 giờ 30 VP Khoa CNTT (I43)
2. Toán – Tin học 03/5/2019 9 giờ 00 VP Khoa Toán–Tin học
3. Vật lý – Vật lý kỹ thuật 04/5/2019 9 giờ 00 VP Khoa Vật lý-VLKT
4. Khoa Hóa 03/5/2019 8 giờ 00 Phòng I.59A
5. Khoa Sinh 03/5/2019 13 giờ 30 Phòng I12

 

3. Các tiêu chí xét tuyển:

  • Căn cứ trên chỉ tiêu và khả năng đào tạo của Khoa.
  • Kiến thức chuyên môn
  • Kỹ năng nghiên cứu
  • Khả năng làm việc theo nhóm
  • Khả năng sáng tạo (thể hiện cách suy nghĩ của người dự tuyển khi giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn mà thí sinh lựa chọn)
  • Kỹ năng viết
  • Khả năng phân tích vấn đề
  • Mục đích cho nghiên cứu
  • Tính tự tin (khả năng giải quyết những tình huống khó khăn và thách thức)

                                    TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                             (Đã ký)

                                                Đặng Thị Phương Thảo