PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn Xác suất thống kê (môn Cơ sở dự thi cao học ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học) sẽ chuyển sang học tại phòng Bộ môn Xác suất thống kê (F12).