ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       43  /SĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 3 năm 2019

 

 THÔNG BÁO

Kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên cao học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO:

  Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thông báo kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên cao học,

1. Ngày thi: 03/3/2019

2. Thang điểm đánh giá

Học viên đạt yêu cầu chuẩn ngoại ngữ đầu ra môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết khi kết quả thi đạt tối thiểu 200/400 điểm.

3. Kết quả thi:

4. Phúc tra kết quả thi

  • Học viên nộp đơn đăng ký chấm phúc tra tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày 02/4/2019 đến 04/4/2019.
  • Lệ phí phúc khảo: 30.000đ/kỹ năng.