Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lưu Anh Tuyên