Quyết định 196B/QĐ-KHTN ngày 12 tháng 02 năm 2019 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2017

Quyết định 442/QĐ-KHTN ngày 08/4/2019 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2017 bổ sung

Quyết định 1628B/QĐ-KHTN ngày 16 tháng 10 năm 2019 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khoá năm 2017 bổ sung

Quyết định 1626B/QĐ-KHTN ngày 16 tháng 10 năm 2019 v/v đổi tên đề tài luận văn Thạc sĩ khoá năm 2017

Quyết định 441B/QĐ-KHTN ngày 01 tháng 6 năm 2020 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2017 chuyển tự túc

Quyết định 1552/QĐ-KHTN ngày 19 tháng 11 năm 2020 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2017 chuyển tự túc bổ sung

Quyết định 1554/QĐ-KHTN ngày 19 tháng 11 năm 2020 v/v đổi tên đề tài luậnv ăn Thạc sĩ khóa năm 2017

Quyết định 488B/QĐ-KHTN ngày 01/4/2021 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sị và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2017 chuyển tự túc bổ sung

Quyết định 1171/QĐ-KHTN ngày 23/9/2021 v/v công nhận tên đề tài luận văn Thạc sĩ và danh sách CBHD học viên cao học khóa năm 2017 chuyển tự túc bổ sung

Quyết định 974/QĐ-KHTN ngày 13/8/2021 v/v đổi tên đề tài và CBHD luận văn thạc sĩ khoá năm 2017

Quyết định 1788B/QĐ-KHTN ngày 24/12/2021 v/v chuyển sang tự túc đối với học viên cao học khoá năm 2017 (bổ sung)

Quyết định 1196/QĐ-KHTN ngày 08/8/2022 v/v đổi tên đề tài và cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ khoá năm 2017

Quyết định 1747/QĐ-KHTN ngày 12 tháng 10 năm 2022 v/v đổi tên đề tài và CBHD luận văn thạc sĩ khoá năm 2017