ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ học phần 2 chương trình cao học khóa 28/2018 (đợt 1 + đợt 2)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học khóa 28 (đợt 1 + đợt 2) của các ngành đã có lịch học các môn được mở trong danh sách bên dưới đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 2.

  1. Thời gian đăng ký: từ ngày 26/3/2019 đến 28/3/2019.
  2. Thời khóa biểu các môn học phần 2 khóa 28 (cập nhật ngày 26/3/2019)
  3. Mẫu phiếu đăng ký môn học

Lưu ý:

  • Học viên phải tự đăng ký môn học, không được đăng ký thay
  • Học viên mang theo biên lai thu học phí cao học đợt 2 khi đăng ký môn học
  • Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.