ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. TRẦN KHÁNH LINH, chuyên ngành Di truyền học – 62 42 70 01, với đề tài “Nghiên cứu kiểu gen đề kháng colistin của một số vi khuẩn gram âm nhiễm trùng bệnh viện tại khu vực phía Nam buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g00 ngày 29/03/2019, tại phòng Bộ môn Vật lý ứng dụng, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM