ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v Thu học phí đợt 2 chương trình cao học khóa 28/2018

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học của các ngành khóa 28 đến phòng Đào tạo Sau đại học đóng học phí đợt 2.

Thời gian: từ ngày 25/3/2019 đến 28/3/2019.

Mức thu: 7.400.000đ

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đóng học phí Nhà trường sẽ không giải quyết bổ sung.

TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh