THÔNG BÁO

Môn Hệ thống tìm kiếm thông tin của lớp cao học ngành Hệ thống thông tin khóa năm 2017 chuyển sang học vào tối thứ 5 tại phòng I.44 bắt đầu từ 21/02/2019 đến kết thúc môn.