THÔNG BÁO

Quyết định 154/QĐ-KHTN ngày 24/01/2019 v/v chuyển sang giai đoạn học tự túc đối với NCS khóa năm 2014

Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc chuyển sang giai đoạn học tự túc đối với NCS khóa năm 2014 theo Quyết định 154/QĐ-KHTN ký ngày 24/01/2019.

Nội dung chi tiết vui lòng xem theo file đính kèm:

Xem chi tiết quyết định 154/QĐ-KHTN ngày 24/01/2019 v/v chuyển sang giai đoạn học tự túc đối với NCS khóa năm 2014