ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  THÔNG BÁO

Học viên cao học các khóa năm 2015, 2016, 2017, 2018 chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

  1. Học viên cao học khóa năm 2018

Theo thông báo của Trường, các học viên cao học khóa 2018 đóng học phí đợt 1 từ ngày 6-7/12/2018, tuy nhiên đến nay một số anh (chị) học viên đã đăng ký nhập học nhưng vẫn chưa đóng học phí theo qui định (xem danh sách đính kèm).

Nhà trường một lần nữa đề nghị các anh (chị) học viên đóng học phí trước ngày 30/01/2019. Quá thời hạn trên, Nhà trường buộc phải không công nhận anh chị là học viên cao học của Trường, mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

  1. Học viên khóa năm 2015, 2016, 2017

Theo thông báo của nhà Trường, các học viên cao học khóa năm 2015, 2016, 2017 phải đóng học phí học lại trước ngày 10/01/2019, tuy nhiên đến nay có một số anh (chị) học viên vẫn chưa đóng học phí (xem danh sách đính kèm).

Nhà trường đề nghị các anh (chị) học viên đóng học phí trước ngày 30/01/2019. Sau thời hạn này các anh (chị) học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc môn học và mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Danh sách hoc vien K25 – 26 -27 -28 chưa đóng học phí

TP. HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

  

Nguyễn Xuân Vinh