ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v Thu học phí đợt 4 chương trình cao học khóa 27/2017

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học của các ngành khóa 27 đến phòng Đào tạo Sau đại học đóng học phí đợt 4.

Thời gian: từ ngày 20/02/2019 đến 27/02/2019.

Mức thu: 6.450.000đ

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đóng đủ học phí sẽ không có tên trong quyết định giao đề tài. Nhà Trường sẽ không giải quyết bổ sung.

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh