ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

1. NCS. NGUYỄN DUY SANG, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – 62440501, với đề tài “Nghiên cứu một số thực phẩm đã chiếu xạ gamma bằng cơ chế nhiệt huỳnh quang” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 23/02/2019, tại phòng I.24, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. NCS. VÕ HOÀI VIỆT, chuyên ngành Khoa học máy tính – 62480101, với đề tài “Nhận dạng hành vi người trong hỗ trợ tương tác người – máy buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g30 ngày 23/02/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM