ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

  1. TRỊNH CẨM TÚ, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Sinh lý học thực vật – 62420112, với đề tài “Nghiên cứu sự tích lũy Lipid trong quá trình tăng trưởng của vi tảo Nannochloropsis Oculata (Droop) Hibberdvào lúc 9g00, ngày 25/01/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.
  2. ĐẶNG HOÀI TRUNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vật lý Địa cầu – 62 44 15 01, với đề tài “Bài toán thuận và ngược trong ra đa xuyên đấtvào lúc 14g, ngày 28/01/2019, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
  3. NCS. TRẦN BÌNH LONG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Khoa học máy tính – 62 48 01 01, với đề tài “Mô hình kết hợp đa sinh trắc cho bài toán chứng thực cá nhânvào lúc 9g00, ngày 30/01/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM