ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v đăng ký chuyển sang hệ tự túc khóa 26/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

      Căn cứ theo quy chế đào tạo bậc Thạc sĩ hiện hành, Phòng Đào tạo sau đại học thông báo học viên Khóa 26/2016 đã hết thời hạn học chính qui. Học viên có nguyện vọng tiếp tục hoàn tất khóa học thì phải làm thủ tục chuyển sang học tự túc theo hướng dẫn sau:

1. Thời gian học tự túc: tối đa 24 tháng kể từ 01/01/2019 đến hết 30/12/2020

2. Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:

     2.1 Thời hạn nộp hồ sơ:

           Từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 25/01/2019. Sau thời hạn này học viên không nộp hồ sơ chuyển tự túc và chuyển phương thức xem như chấm dứt khóa học. Mọi khiếu nại về sau Trường không giải quyết. Học viên làm hồ sơ đầy đủ và đúng hướng dẫn trước khi nộp tại Phòng đào tạo sau đại học.

      2.2 Hồ sơ đăng ký gồm có các mẫu sau:

a. Mẫu số 1: học viên không đổi đề tài, không đổi CBHD (Mẫu đính kèm)

b. Mẫu số 2: học viên điều chỉnh tên đề tài hay thay đổi đề tài mới nhưng không đổi CBHD (Mẫu đính kèm)

c. Mẫu số 3: học viên chưa đăng ký đề tài và học viên đổi đề tài mới và đổi CBHD (Mẫu đính kèm)

d. Mẫu số 4: học viên đã bảo vệ luận văn/đồ án Thạc sĩ nhưng còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ. (Mẫu đính kèm)

      2.3 Học phí chuyển sang hệ tự túc áp dụng đối với học viên không chuyển phương thức đào tạo:

Chi phí bảo vệ luận văn, báo cáo đồ án, chi phí hướng dẫn đóng vào thời điểm nộp hồ sơ chuyển tự túc

a. Học viên học phương thức 1 không thay đổi CBHD và chưa báo cáo đồ án

– Đóng chi phí báo cáo đồ án: 1.200.000 đồng

b. Học viên học phương thức 1 thay đổi CBHD và chưa báo cáo đồ án

– Đóng chi phí báo cáo đồ án: 1.200.000 đồng

– Đóng chi phí hướng dẫn: 1.800.000 đồng

c. Học viên học phương thức 2, 3 không thay đổi CBHD và chưa bảo vệ luận văn

– Đóng chi phí bảo vệ luận văn: 2.400.000 đồng

d. Học viên học phương thức 2, 3 thay đổi CBHD và chưa bảo vệ luận văn

– Đóng chi phí bảo vệ: 2.400.000 đồng

– Đóng chi phí hướng dẫn: 3.000.000 đồng

       e. Học viên đã bảo vệ luận văn/đồ án thạc sĩ nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ không phải nộp học phí chuyển hệ tự túc.

3. Học phí chuyển sang hệ tự túc áp dụng đối với học viên chuyển phương thức đào tạo:

Việc thay đổi phương thức đào tạo chỉ được giải quyết 1 lần trong khóa học.

3.1 Từ phương thức 2, 3 chuyển sang phương thức 1: học viên phải:

– Nộp đơn xin chuyển phương thức (Mẫu đính kèm)

– Đóng chi phí bảo vệ đồ án: 1.200.000 đồng

– Học viên tự tích lũy số tín chỉ và đóng học phí đủ theo chương trình học dành cho phương thức 1

3.2 Từ phương thức 1 chuyển sang phương thức 2: học viên phải:

– Nộp đơn xin chuyển phương thức (Mẫu đính kèm)

– Đóng chi phí bảo vệ luận văn: 2.400.000 đồng

– Đóng học phí số tín chỉ chênh lệch từ đồ án chuyển sang luận văn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh