ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. VŨ XUÂN ĐÁN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường – 62 85 01 05, với đề tài “Đánh giá phơi nhiễm bụi cá nhân và nguồn ảnh hưởng đến phơi nhiễm cá nhân ở các nhóm dân cư có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau tại TP.HCMvào lúc 8g30, ngày 18/01/2019,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM