THÔNG BÁO

Quyết định 3023/QĐ-KHTN ngày 28/12/2018 v/v chuyển sang học tự túc đối với NCS khóa năm 2014

Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc chuyển sang học tự túc đối vối NCS khóa năm 2014 theo Quyết định 3023/QĐ-KHTN ký ngày 28/12/2018.

Nội dung chi tiết vui lòng xem theo file đính kèm:

Xem chi tiết Quyết định 3023/QĐ-KHTN ngày 28/12/2018 v/v chuyển sang giai đoạn học tự túc đối với NCS khóa năm 2014