THÔNG BÁO

Môn Máy học của lớp cao học ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin khóa 2018 sẽ chuyển sang học tại phòng I.23 bắt đầu từ ngày 02/01/2018.