ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  189 /SĐH TP. HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v không mở một số môn cao học trong nhóm học phần 5 khóa 27

Theo quy chế đào tạo sau đại học, các môn học sau đây không mở trong nhóm học phần 5 của khóa 27 do số lượng học viên đăng ký quá ít:

STT

Tên môn

Ngành

Số HV đăng ký

1

Tương quan trong hệ nhiều hạt Vật lý lý thuyết và vật lý toán

0

2

Kỹ thuật di truyền biến dưỡng thứ cấp ở thực vật Công nghệ sinh học

3

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

  Nguyễn Xuân Vinh