ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 404/KHTN-SĐH  Thành phố, Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tiêu chuẩn đối với người hướng dẫn NCS

và qui trình đăng ký hướng dẫn NCS

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Thực hiện theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 783/QĐ-ĐHQG ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc ĐHQG-HCM và Quyết định số 410/QĐ-ĐHQG ngày 24/4/2018 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo các tiêu chuẩn đối với người hướng dẫn NCS và qui trình đăng ký nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh như sau:

Xem chi tiết thông báo v/v tiêu chuẩn đối với người hướng dẫn NCS và qui trình đăng ký hướng dẫn NCS

Mẫu phiếu đăng ký hướng dẫn NCS