THÔNG BÁO

Học viên xem thời khóa biểu học phần 1 các lớp cao học khóa 2018 đã có phòng học (Xem file đính kèm có phòng học)

Các môn chưa có phòng học sẽ tiếp tục cập nhật trước ngày học.