ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

1. NCS. NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, chuyên ngành MANAR – 62440119, với đề tài “Tổng hợp và khảo sát khả năng tạo vật liệu khung cơ kim của một số dẫn xuất imide của naphtalene-2,3,6,7-tetracarboxylic anhydride buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g00 ngày 30/12/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. NCS. NGUYỄN THANH BÌNH, chuyên ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, chuyên ngành MANAR – 62440119, với đề tài “Tổng hợp và khảo sát khả năng tạo vật liệu khung cơ kim của một số dẫn xuất imide của benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic anhydride buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 10g30 ngày 30/12/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM