ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Hóa sinh học – 62 42 30 15, với đề tài “Nghiên cứu chế phẩm kết hợp dẫn xuất của acid anacardic và vật liệu LDH làm thuốc trừ sâu sinh họcvào lúc 9g00, ngày 28/12/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.