Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học môn Cơ sở dữ liệu (môn bổ túc kiến thức dành cho học viên dự thi cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin) như sau:

– Giảng viên phụ trách: TS. Thái Lê Vinh

– Số tiết: 60 tiết

– Lịch học trong tuần: 18g00 tối thứ Ba, tối thứ Tư

– Thời gian học: từ 04/12/2018 đến 22/01/2019

– Phòng học: B11B