ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc khai giảng các lớp cao học và nghiên cứu sinh khóa năm 2018 đợt 1 + đợt 2 như sau:

1. Nộp hồ sơ nhập học, đóng lệ phí nhập học (dành cho các thí sinh trúng tuyển đợt 2 năm 2018):

1.1. Thời gian nộp hồ sơ nhập học:  ngày 06,07/12/2018 theo giờ hành chính.

1.2. Đóng lệ phí nhập học: 50.000đ/hv

1.3. Hồ sơ nhập học gồm:

  •        Phiếu đăng ký nhập học (Mẫu đính kèm)
  •        2 ảnh (1 ảnh (3*4) dán vào phiếu đăng ký nhập học và 1 ảnh (2*3) làm thẻ học viên)
  •        Bảng điểm Đại học (có thị thực sao y bản chính còn hạn 12 tháng)

2. Sinh hoạt đầu khóa:

Tất cả các học viên cao học và nghiên cứu sinh đợt 1 và đợt 2 tập trung nghe sinh hoạt đầu khóa theo lịch như sau:

2.1. Phổ biến quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ: 8 giờ 00 ngày 06/12/2018 tại Giảng đường 1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

2.2. Sinh hoạt chuyên môn: 10 giờ 00 ngày 06/12/2018 tại Khoa, Bộ môn.

3. Đóng học phí cao học:

a. Đóng học phí cao học năm thứ nhất đợt 1: tạm thu 7.000.000 đ/hv

b. Thời gian đóng học phí: 06,07/12/2018

4. Đăng ký học phần:

a. Thời khóa biểu: thông báo sau

b. Thời gian đăng ký học phần: 06,07/12/2018 theo giờ hành chính.

c. Phiếu đăng ký học phần (Mẫu phiếu đăng ký môn học)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh