TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2018

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số          /TB-HĐTS

TPHCM, ngày 27 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển sinh Sau đại học năm 2018 – đợt 2

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 1. Chương trình thạc sĩ:
  • Tiêu chuẩn xét trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:
 • Điểm các môn thi tuyển (CB, CS) phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
 • Điểm môn ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100).
  • Kết quả thi và Phiếu báo điểm thi:
 • Kết quả thi tuyển sinh cao học: xem tại https://sdh.hcmus.edu.vn/tuyen-sinh/
 • Kết quả xét tuyển cao học (Danh sách đính kèm).
 • Phiếu báo điểm thi cao học: thí sinh nhận tại phòng Đào tạo Sau Đại học vào 02 ngày 04,05/12/2018 (giờ hành chánh). Sau thời gian này Nhà trường sẽ gửi phiếu báo điểm cho thí sinh qua bưu điện.
  • Giấy triệu tập nhập học:

Thí sinh trúng tuyển chương trình thạc sĩ đến Phòng Đào tạo sau đại học để nhận giấy triệu tập nhập học trong 02 ngày 04,05/12/2018 (giờ hành chánh).

 • Thời hạn chấm phúc khảo:
 • Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn đăng ký chấm phúc khảo (theo mẫu) trong giờ hành chánh từ ngày 26/11/2018 đến 05/12/2018 (trừ ngày 29, 30/11/2018). Quá hạn trên mọi khiếu nại về sau Hội đồng tuyển sinh không giải quyết.
 • Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/môn.
 • Kết quả phúc khảo sẽ công bố sau ngày 12/12/2018 (thí sinh xem trên trang Web của trường)
 1. Chương trình tiến sĩ:
 • Tiêu chí xét tuyển:
 • Điểm phỏng vấn ≥ 7.0 điểm (thang điểm 10);
 • Điểm ngoại ngữ: Đạt yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định trong thông báo tuyển sinh số 788 /KHTN-SĐH, ngày 10/8/2018;

Đạt yêu cầu về bài báo khoa học như qui định trong thông báo tuyển sinh số 788 /KHTN-SĐH, ngày 10/8/2018.

Phiếu báo kết quả xét tuyển: Ứng viên nhận tại phòng Đào tạo Sau Đại học vào 02 ngày 04,05/12/2018 (giờ hành chánh). Sau thời gian này Trường sẽ gửi phiếu báo điểm cho thí sinh qua bưu điện.

Giấy triệu tập nhập học:

Ứng viên trúng tuyển chương trình tiến sĩ đến Phòng đào tạo Sau đại học để nhận giấy triệu tập nhập học trong 02 ngày 04,05/12/2018 (giờ hành chánh).

 

Nơi nhận:

– Web: hcmus.edu.vn

– Ban SĐH – ĐHQG-HCM (đề theo dõi);

– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH

– Lưu VT; SĐH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS SĐH

(Đã ký)

   

HIỆU TRƯỞNG

Trần Linh Thước