ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

v/v: Học viên cao học chưa đóng học phí theo qui định

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

     Theo qui định về việc đóng học phí của cao học khóa năm 2017, tuy nhiên đến nay một số trường hợp vẫn chưa đóng học phí theo đúng qui định (Danh sách đính kèm cập nhật đến ngày 30-10-2018).

Nhà trường đề nghị học viên đến phòng ĐT Sau đại học để nộp học phí còn thiếu trước ngày 04/12/2018. Sau thời hạn này các trường hợp nào chưa nộp học phí Nhà trường sẽ không giải quyết các chế độ học vụ liên quan.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

 (đã ký)  

Đặng Thị Phương Thảo