Lớp cao học môn Biểu diễn dữ liệu của ngành Hệ thống thông tin khóa 27/2017 sẽ chuyển sang học tại phòng B11B, kể từ ngày 16/11/2018