TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2018

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày  13  tháng 11 năm 2018  

 

THÔNG BÁO

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO 

Quyết định về việc xét miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 – Đợt 2 theo file đính kèm.

Xem chi tiết công văn số 2362/QĐ-HĐTS