THÔNG BÁO

Về việc sử dụng phòng phục vụ cho Hội nghị khoa học vào ngày 09/11/2018 và 10/11/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông báo từ Phòng Khoa học Công nghệ về việc tổ chức hội nghị khoa học lần thứ 11 năm 2018 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên diễn ra vào 2 ngày 09/11/2018 (Thứ sáu) và ngày 10/11/2018 (Thứ bảy).

Các lớp cao học có sử dụng các phòng (Danh sách sử dụng phòng đính kèm) nghỉ học vào ngày 09-10/11/2018.

Trân trọng./.