Học viên/nghiên cứu sinh vui lòng xem thông tin học bổng tại link bên dưới:

http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/-thong-bao-du-tuyen-bo-sung-hoc-bong-mext-do-truong-tien-cu-2019-cua-dh-tsukuba.html