THÔNG BÁO

Môn chuyên đề “Automat” do giáo sư người Nhật giảng dạy của lớp cao học ngành Khoa học máy tính khóa 2017 học tại phòng I12.

Thời khóa biểu HP4 cao học khóa 2017