TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn NCS và NCS dự bị năm 2018 – đợt 2 theo file đính kèm:

Lịch phỏng vấn nghiên cứu sinh năm 2018 đợt 2 (Cập nhật mới)

Trân trọng