TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2018

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày  10  tháng 10 năm 2018  

 

THÔNG BÁO

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO 

Quyết định về việc xét miễn thi môn Ngoại ngữ và kết quả xét tuyển môn Ngoại ngữ cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 – Đợt 2 theo file đính kèm.

Quyết định v/v xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 – đợt 2

Quyết định v/v xét tuyển môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2018 – đợt 2

Trân trọng