THÔNG BÁO

Môn “Miễn dịch học trong sức khỏe và bệnh lý” của lớp cao học ngành Di truyền khóa 2017 nghỉ học ngày 06/10/2018. Tuần sau học lại bình thường.