Thông báo

Môn “Công nghệ sinh học trong cải tiến giống cây trồng” của lớp cao học ngành CNSH K27 nghỉ học ngày 28/9/2018. Tuần sau học lại bình thường