THÔNG BÁO

V/v hỗ trợ đăng thông tin thực hiện khảo sát tiền Dự án Lãnh đạo & Quản trị rủi ro và khủng hoảng trong bối cảnh toàn cầu hóa của các trường ĐH-CĐ tại Việt Nam

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển tiếp thông tin về việc khảo sát từ Trung tâm nghiên cứu cải tiến Phương pháp dạy và học đại học CEE như sau:

Tên dự án: “khảo sát tiền Dự án Lãnh đạo & Quản trị rủi ro và khủng hoảng trong bối cảnh toàn cầu hóa của các trường ĐH-CĐ tại Việt Nam”

Để dự án sát với thực tiễn và khả thi, việc thu thập các thông tin từ các bên liên quan là rất cần thiết. Các thông tin thu nhận được từ khảo sát là cơ sở để xây dựng các nội dung tập huấn và chương trình hành động của Dự án cho thời gian sắp tới.

Đối tượng: toàn bộ viên chức, người lao động, người học của nhà trường;

Thời gian khảo sát: từ 20/9/2018 đến 30/9/2018;

– Đường link khảo sát: https://goo.gl/forms/entYQavSl42oKFlw2

Trân trọng.

Xem chi tiết thông báo