THÔNG BÁO

MÔN MIỄN DỊCH HỌC TRONG SỨC KHỎE VÀ BỆNH LÝ CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH DI TRUYỀN KHÓA NĂM 2017 NGHỈ HỌC NGÀY 15/9/2018 (THỨ 7)

LÝ DO: GIẢNG VIÊN ĐI CÔNG TÁC ĐỘT XUẤT

TUẦN SAU HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG.