PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập anh văn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học sẽ nghỉ học cả ngày 11/9/2018 (Phần Thầy Huy + Phần Cô An).

Tuần sau học lại bình thường.