THÔNG BÁO CHIÊU SINH
LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC KHÓA NĂM 2018

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo về việc chiêu sinh lớp bổ túc kiến thức khóa năm 2018 như sau:

1/ Thông báo lớp bổ túc kiến thức khóa năm 2018

2/ Phiếu đăng ký học bổ túc kiến thức