ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO

v/v hoàn trả học phí đối với các môn không tổ chức lớp ôn tập do ít học viên

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Theo thông báo ngày 10/7/2018 của Phòng Đào tạo Sau đại học về việc chiêu sinh các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 – đợt 2, các lớp không đủ số lượng học viên đăng ký sẽ không được tổ chức ôn tập. Nhà trường thông báo về việc hoàn trả học phí đối với các môn không tổ chức ôn thi như sau:

1/ Danh sách các môn học không tổ chức ôn thi:

– Xác suất thống kê (môn Cơ sở ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học)

– Khoa học Trái đất (môn Cơ sở ngành Vật lý địa cầu, Hải dương học, Khí tượng và khí hậu học)

– Điện tử (môn Cơ bản ngành Kỹ thuật điện tử)

– Xử lý tín hiệu số (môn Cơ sở ngành Kỹ thuật điện tử)

– Cơ sở lý thuyết hóa lý (môn Cơ sở ngành Hóa lý thuyết và hóa lý)

– Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ (môn Cơ sở ngành Hóa vô cơ)

2/ Hoàn trả học phí đối với môn không tổ chức lớp

Danh sách học viên nhận lại học phí đã đóng

Học viên nhận học phí hoàn trả tại Phòng Kế hoạch Tài chính từ ngày 03/9/2018 đến ngày 14/9/2018 (mang theo biên lai thu học phí).

* Trường hợp học viên đã ghi danh học các môn không tổ chức ôn tập nhưng bị sót tên trong danh sách trả học phí, hoặc có nguyện vọng chuyển đăng ký môn học khác, vui lòng gửi thông tin phản hồi qua địa chỉ email qnmai@hcmus.edu.vn trước ngày 15/8/2018.