ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO

v/v Kết quả chấm phúc tra kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 – đợt 1

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo kết quả chấm phúc tra trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 như sau:

1/ Kết quả phúc tra

2/ Danh sách thí sinh trúng tuyển sau phúc tra