ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 743/KHTN-SĐH TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRONG NƯỚC NĂM 2018- ĐỢT 2

(Địa chỉ trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

1. DANH MỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: (phụ lục 1)

2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau

2.1 Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau

a. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) hoặc tốt nghiệp đại học chính qui loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 điểm trở lên (thang điểm 10) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển

b. Có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành dự tuyển và phải học bổ sung kiến thức. Trường hợp này người dự tuyển phải được xét môn học BTKT trước khi dự tuyển- phụ lục 2

c. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức không thực hiện luận văn) hoặc tốt nghiệp đại học chính qui loại khá có điểm trung bình tích lũy từ 7.5 điểm trở lên (thang điểm 10) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

Ghi chú: Người có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy chứng nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng- Bộ GDĐT.

2.2 Bài báo khoa học

a. Người dự tuyển thuộc đối tượng 2.1.a và 2.1.b nêu trên phải có ít nhất 1 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. (danh mục tạp chí đính kèm)

b. Người dự tuyển thuộc đối tượng 2.1.c nêu trên phải có ít nhất 01 công bố khoa học chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước qui định và có ít nhất 1 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. (danh mục tạp chí đính kèm).

2.3 Cán bộ hướng dẫn (CBHD):

  • Mỗi NCS có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó có ít nhất 01 người hướng dẫn là giảng viên cơ hữu của trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM
  • Người hướng dẫn phải có tên trong danh sách tại phụ lục 3. Trường hợp chưa có tên tại phụ lục 3, CBHD cần liên hệ bộ môn phụ trách ngành để cập nhật thông tin người hướng dẫn.
  • 2.4 Bài luận về hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn)

– Bài luận phải được viết và báo cáo bằng tiếng Việt và theo hướng dẫn tại phụ lục 4

– Người dự tuyển có nguyện vọng đăng ký viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh thì phải nộp đơn đăng ký tại phòng ĐT SĐH chậm nhất là trước khi báo cáo tiểu luận tổng quan và phải được CSĐT chấp thuận.

2.5 Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên (chỉ được tối đa 1 thư từ CBHD) có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Viện có cùng ngành với người dự tuyển.

2.6 Thâm niên công tác: không bắt buộc.

2.7 Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. (xác nhận vào mẫu sơ yếu lý lịch trong hồ sơ dự tuyển)

2.8 Phải có đủ trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 3.1 thông báo này

2.9 Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn qui định

Xem chi tiết thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước năm 2018- đợt 2

Danh sách CBHD năm 2018 – đợt 2